Відділ електроніки твердого тіла

Створений 17 червня 1971 року.

 • Кінетичні та оптичні явища в напівпровідниках зі складною структурою зон та гетероструктурах, пов’язані з розігрівом електронів в сильних електричних або інфрачервоних світлових полях.
 • Явища просторової самоорганізації в системах нерівноважних носіїв заряду в напівпровідникових кристалах та гетероструктурах.
 • Інвертування розподілу носіїв заряду та вивчення електромагнітного випромінювання в ІЧ області спектру в напівпровідниках та гетероструктурах.
 • Нелінійні оптичні явища, пов’язані з вільними носіями заряду в напівпровідниках та гетероструктурах.
 • Оптичні властивості нанорозмірних композитів
 • Разом із вченими Німецької Академії Наук та співробітниками Інституту напівпровідників АН УРСР відкрито та досліджено явище багатозначної анізотропії електропровідності гарячих електронів у багатодолинних напівпровідниках (диплом на відкриття № 284, 1984 р.)
 • Показано, що порушення рівноваги в системі електронів багатодолинного напівпровідника при їх розігріві приводить до незвичних характеристик усіх кінетичних явищ, зокрема, до появи великого лінійного по магнітному полю магнітоопору.
 • Виявлено новий тип дисипативних структур в біполярній плазмі багатодолинного напівпровідника - поперечні високопольові та поздовжні струмові термодифузійні автосолітони.
 • У напівпровідниках з виродженою валентною зоною виявлено новий механізм одночастинкового неекранованого розсіяння світла вільними дірками, зумовлений розсіянням на флуктуаціях густини квадрупольного моменту при внутрішньопідзонних переходах.
 • Встановлено, що в напівпровідниках з виродженою валентною зоною залежність плазмонної частоти від концентрації носіїв є більш слабкою ніж очікувана коренева залежність і показано, що природа ефекту зумовлена внеском у діелектричну проникність кристалу переходів між підзонами важких і легких дірок.
 • Експериментально доведено існування в багатодолинних напівпровідниках анізотропії та нелінійності показника заломлення й коефіцієнта поглинання, пов'язаних з перерозподілом електронів між еквівалентними долинами внаслідок їхнього розігріву в полі світлової хвилі.
 • В рідких кристалах здійснена стабілізація низькочастотних нестійкостей високочастотним електричним полем.
 • В пористому кремнії виявлено двопроменезаломлення в видимій області спектру, яке по порядку величин таке ж, як в кристалі кварцу.
 • Виявлена залежність енергії зв’язку акцепторної домішки та радіусу локалізації носіїв на домішці від її положення у квантовій ямі.
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
  доктор фіз.-мат. наук професор Олег Георгійович Сарбей.

 • Зліва направо: аспірант Більовський П, с.н.с. Винославський М, м.н.с Кравченко А.

 • С.н.с. Шаховцова С. і с.н.с. Порошин В.

 • Зліва направо: с.н.с. Вайнберг В., м.н.с., Васецький В., с.н.с. Порошин В.

 • С.н.с. Турчин О. і с.н.с. Фролова О.

 • С.н.с. Чорноморець М. і пров.інж. Ковальчук Д.

 • Колективна фотографія відділу