Спеціальності

01.04.04 - Фізична електроніка

Група спеціальностей - 01.04.- Фізика.

I.Формула спеціальності:
Теоретичні та експериментальні дослідження взаємодії вільних носіїв заряду з електромагнітними полями в джерелах випромінювання та підсилювачах, фізичних явищ, які відбуваються за участю електронів та іонів у вакуумі, газах, твердих тілах та на поверхні, зокрема явищ електронної емісії, фізичні основи створення нових електронних, напівпровідникових та квантових генераторів і підсилювачів електромагнітних хвиль та коливань.

II. Області досліджень
Експериментальні та теоретичні дослідження у таких напрямках:

 • лінійна та нелінійна взаємодія електронів, іонів та молекул з електромагнітними полями (експериментальні дослідження, мікроскопічна та макроскопічна теорії); лазери оптичного, інфрачервоного та субміліметрового діапазонів;
 • збудження електромагнітних хвиль та коливань в резонаторах з потоками електронів;
 • регулярні коливання в джерелах електромагнітного випромінювання, детекторах і підсилювачах та дослідження їх в стані динамічноого хаосу;
 • електронна та іонна емісія з твердих тіл і рідин; фізичні явища на поверхні, що визначають емісійні властивості твердих тіл і рідин;
 • елементарні та колективні процеси розсіювання, іонізації, збудження в газах і газових розрядах;
 • фізика іонних пучків;
 • зіткнення заряджених і нейтральних частинок з поверхнями твердих тіл;
 • фізичні основи методів дослідження, що базуються на використанні електронної та іонної емісії;
 • електронна та іонна оптика;
 • застосування результатів наукових досліджень в області фізичної електроніки.

Використання методів фізичної електроніки для дослідження
- фазових переходів на поверхні твердих тіл відноситься до спеціальності 01.04.07- фізика твердого тіла,
- колективних процесів у високотемпературній плазмі відноситься до спеціальності 01.04.08- фізика плазми.

III. Галузь науки, за якою присуджуються наукові ступені: фізико-математичні науки.

01.04.05 - Оптика, лазерна фізика

Група спеціальностей - 01.04.- Фізика.

I.Формула спеціальності:
Експериментальне та теоретичне вивчення випромінювання світла, його поширення в середовищах різної природи, поглинання в середовищі, а також заломлення та відбивання на границі поділу, взаємодії кількох світлових потоків, утворення когерентних джерел світла, оптичного запису інформації. Дослідження використовують широко відомі або оригінальні методи.

II. Області досліджень:
Експериментальні та теоретичні дослідження у таких напрямках:

 • Електромагнітна природа світла.
 • Інтерференція світла та дифракція світла, формування оптичного зображення, Фур'є-оптика, оптика розсіюючого середовища.
 • Променева оптика.
 • Характеристики оптичних приладів та оптичні методи вимірювань, оптоелектроніка.
 • Оптичний запис інформації. Фотохімічна дія світла. Процеси запису оптичної інформації на реєструючих середовищах, що містять срібло та без срібла. Оптичні основи голографії. Динамічна голографія. Лазерна фотохімія та біохімія.
 • Тонкоплівкові середовища для голографії і оптичного запису інформації.
 • Кристалооптика. Оптика тонких шарів.
 • Молекулярна оптика.
 • Квантова та статистична оптика.
 • Оптика квантових переходів.
 • Оптична спектроскопія (атомна та молекулярна спектроскопія, спектроскопія твердого тіла, люмінесценція, оптичні властивості надпровідників).
 • Фізика лазерів. Активні середовища для лазерів. Резонатори.
 • Оптика ультракоротких імпульсів, нелінійна оптика, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною, фізичні аспекти використання лазерів. Голографічні дифракційні елементи. Методи та процеси керування параметрами лазерного випромінювання.
 • Нелінійні оптичні явища в фоторефрактивних матеріалах та рідких кристалах. Нелінійна лазерна спектроскопія надвисокої роздільної здатності.

Використання лазерного випромінювання та оптичних методів для вирішення задач чи проблем, які відносяться до інших спеціальностей, не є підставою для захисту дисертації за спеціальністю 01.04.05-оптика, лазерна фізика.

III. Галузь науки, за якою присуджуються наукові ступені: фізико-математичні науки.

01.04.07 - Фізика твердого тіла

Група спеціальностей - 01.04.- Фізика.

I.Формула спеціальності:
Експериментальне та теоретичне вивчення структури, фізичних властивостей та кінетичних явищ в кристалічних та аморфних середовищах, вивчення впливу зовнішніх полів, іонізуючої радіації, потоків частинок на мікро- і макропроцеси при різних умовах (температура, тиск тощо). Дослідження використовують методи або містять результати, що можуть бути використані для матеріалів різних типів.

II. Області досліджень
Експериментальні та теоретичні дослідження у таких напрямках:

 • Вивчення міжатомної взаємодії, принципів та законів, за якими формується структура твердих тіл та рідких кристалів та кріокристалів. Симетрійні аспекти фізики твердого тіла.
 • Енергетичний спектр твердих тіл (фонони, спектри електронних збуджень, магнони та ін.) та методи його вивчення (оптична та фотоакустична спектроскопія тощо). Оптичні властивості екситонів та інших квазічастинок, в тому числі при інтенсивному збудженні. Експериментальне та теоретичне вивчення міжквазічастинкових взаємодій.
 • Вивчення впливу зовнішніх факторів (температури, механічних напружень, статичних електричних та магнітних полів, електромагнітного поля, радіаційного опромінення) на фізичні властивості твердих тіл та встановлення особливостей кінетичних і релаксаційних процесів, зумовлених цим впливом.
 • Термодинаміка та фазові перетворення в твердих тілах. Атомна структура та фазові переходи в адсорбованих шарах на поверхні твердих тіл та у плівках.
 • Експериментальне і теоретичне вивчення нелінійних дисипативних структур. Властивості твердотільної плазми.
 • Взаємодія твердих тіл з потоками частинок іонізуючого та потужного електромагнітного опромінення. Дефектоутворення, радіаційні дефекти, електронно-стимульовані реакції дефектів, метастабільність.
 • Дефекти кристалічної будови, еволюція дефектної структури під впливом зовнішніх факторів, взаємодія дефектів, вплив дефектної структури на фізико-механічні та кінетичні властивості твердих тіл.
 • Експериментальні та теоретичні методи аналізу дефектної структури, математичне моделювання, розрахунки параметрів структури та фізико-механічних властивостей твердих тіл.
 • Домішки та їхні агрегати, їхня динаміка і перебудова, сегрегаційні явища, дифузійні явища у твердих тілах та на їхній поверхні.
 • Екстремальні властивості та структурні стани, нанокристали, квазікристали, аморфізація.
 • Фізичні основи міцності та пластичності твердих тіл.
 • Фізичні властивості низьковимірних систем. Фізичні основи цілеспрямованого формування складу та структури матеріалів у компактному та низьковимірних станах, що мають нові корисні властивості. Механізми формування структури та фізичні властивості тонких плівок (аморфних полі- та монокристалічних), у тому числі багатошарових.
 • Змішані кристали та невпорядковані тверді тіла. Фізика твердих розчинів неметалічних речовин, у тому числі напівмагнітних кристалів.
 • Високочастотні і резонансні явища у твердих тілах. Вплив дефектної структури, домішкових атомів і зовнішніх полів на високочастотні, резонансні і осциляційні явища в твердих тілах.
 • Твердотільні аспекти фізичних процесів у біоматеріалах та в біологічних структурах.

Використання методів фізики твердого тіла до вирішення задач чи проблем, які відносяться до інших спеціальностей, не є підставою для захисту дисертації за спеціальністю 01.04.07-фізика твердого тіла.

III. Галузь науки, за якою присуджуються наукові ступені: фізико-математичні науки

01.04.15 - Фізика молекулярних і рідких кристалів

Група спеціальностей - 01.04.- Фізика.

I.Формула спеціальності:
Теоретичні та експериментальні дослідження структури, фазових перетворень, фізичних (оптичних, електричних, маагнітних, акустичних, фотоелектричних) властивостей молекулярних і рідких кристалів та впливу на них зовнішніх фізичних полів.

II. Області досліджень
Експериментальні та теоретичні дослідження у таких напрямках:

 • оптичні, фотоелектричні, електричні, магнітні, акустичні, термодинамічні та статистичні властивості молекулярних і рідких кристалів;
 • дефекти, структурні властивості та рідкі домішки в молекулярних та рідких кристалах;
 • контакти рідких кристалів з твердими тілами та молекулярних кристалів з металами та напівпровідниками;
 • нелінійні дисипативні структури в рідких кристалах;
 • структура та поліморфізм молекулярних кристалів;
 • оптичні та термодинамічні властивості систем "гість-господар";
 • рідкокристалічні вкраплення в інших структурах, та вкраплення інших фаз в рідкі кристали;
 • фізичні властивості та динаміка фононів в молекулярних кристалах з водневими зв'язками;
 • іонно-молекулярні кристали з водневими зв'язками;
 • електронна структура, коливальні та вібронні збудження в молекулярних кристалах.

III. Галузь науки, за якою присуджуються наукові ступені: фізико-математичні науки.