Відділ фотонних процесів

Відділ створено в 2005 році на базі Лабораторії фотоакустики і оптики Відділу нелінійної оптики.

 • Оптика надшвидких процесів в матеріалах оптоелектроніки і телекомунікацій.
 • Мультидіапазонна кінетика екситонів і плазмонів в нанорозмірних матеріалах.
 • Будова і властивості кластерів і наночастинок благородних металів і напівпровідників.
 • Прецизійні лазерні технології мікрообробки функціональних оптичних матеріалів.
 • Досліджено нові нестаціонарні нелінійно-оптичні явища у функціональних оптичних матеріалах: формування, розповсюдження і взаємодію лазерних фемтосекундних філаментів, конічну емісію, фемтосекундний суперконтинуум.
 • Вперше виявлено і встановлено природу періодичної структури філаментів у двопроменезаломлюючих кристалах (сапфір і кварц) та особливості генерації третьої гармоніки в монокристалічному кремнії.
 • Виявлено динамічне поляризаційне розщеплення локалізованих плазмонів у сферичних наночастинках Cu, інкорпорованих в кремнеземну матрицю, в електричному полі потужних лазерних імпульсів і пояснено природу цього явища.
 • Методом лазерної абляції отримано кластери і наночастинки бінарних напівпровідників і благородних металів, квантово-хімічними методами розраховано їх будову та оптичні властивості.
 • Розвинуто технологію фемтосекундного лазерного наноструктурування поверхні тугоплавких матеріалів, перспективних для орієнтації рідких кристалів і інших прикладних використань.
 • Розроблено прецизійні лазерні технології виготовлення масивів елементів мікрооптики для оптоелектронних і телекомунікаційних застосувань (мікролінз, увігнутих мікродзеркал, хвилеводів, подільників світлових пучків) та мікрообробки матеріалів.
 • В наночастинках кремнію виявлено та досліджено розмірну залежність ефективності електронного оже-розсіяння та нові механізми локалізації електронних збуджень, властиві квантовим точкам і дротинам.

Близько двохсот наукових праць.

Монографії

 • М.С. Бродин, И.В. Блонский "Экситонные процессы в слоистых кристаллах". Киев. "Наукова думка", 1986.
 • М.С. Бродин, И.В. Блонский, Б.М. Ницович, В.В. Ницович "Динамические процессы в многокомпонентном газе квазичастиц". Киев. "Наукова думка", 1991.
 • І.В. Блонський, В.М. Кадан "Ультракороткі надпотужні світлові імпульси в конденсованих середовищах". Київ. Наукова думка, 2017.

Деякі статті останніх років:

 • И.В. Блонский. Отображение размерности среды в процессах локализации электронных возбуждений. Нанофізика, наносистеми, наноматеріали. 2003, т.1, в.1 (обзор).
 • V.I. Arkhipov, I.V. Blonskyy, E.V. Emelianova, et al. Polaron effects on thermally stimulated photoluminescense in disordered systems. Phys. Rev. B. 2002, 65 (16), p. 1652.
 • I.V. Blonskyy, I.V.Chervak, et al. New Mechanisms of Charge Carriers Localization in Silicon Nanowires. Physics of low-dimensional structures. No. 7/8, 2003, pp. 25-33
 • Kadashchuk A., Vakhnin A., Blonskyy I., Beljonne D. et al. Singlet-Triplet splitting of geminate electron-hole pairs in conjugated polymers. Phys. Rev. Lett., Vol. 93, Issue 6, 2004.
 • І.В.Блонський, В.М.Кадан. Спосіб лазерного різання матеріалів. Деклараційний патент (11)55060, (51) 7 В23К26/00, 2003 р.
 • И.В.Блонский, А.Я.Данько, В.Н.Кадан, Е.В.Орешко, В.М.Пузиков. Влияние поперечного размера факела лазерно-индуцированной плазмы на процессы обработки материалов. ЖТФ, 75, №3 с. 74-80, (2005).
 • V.Kadan, I.Blonskyy, V. Salnikov, E. Orieshko "Effects of laser induced plasma in machining of transparent materials", Micromachining and Microfabrication Process Technology X, Proc. SPIE, Vol. 5715. 25-27 January 2005, San Jose, CA, USA.
 • И.В. Блонский, А.М. Дмитрук, И.М. Дмитрук, В.Н. Кадан, П.И. Коренюк, И.А. Павлов и др. "Измерение резонансной частоты поверхностных плазмонов в наночастицах меди, возбужденных фемтосекундными лазерными импульсами", Письма в ЖЭТФ, т. 88, в. 1, с. 46-49, 2008.
 • (English version: I. V. Blonskii, I. N. Dmitruk, O. A. Eshchenko, I. A. Pavlov, V. N. Kadan, P. I. Korenyuk, A. A. Alekseenko, and A. N. Dmitruk. Change in the Resonance Frequency of Surface Plasmons in Copper Nanoparticles Excited by Femtosecond Laser Pulses // JETP Letters 2008, Vol. 88, No. 1, 41-44.)
 • І.В. Блонський, І.М. Дмитрук, М.Г. Зубрілін, В.М. Кадан, П. І. Коренюк, І.А. Павлов, В.О. Сальников. Часороздільні методи для фемтофотоніки наноструктур (огляд). Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2008 т. 6 (1): 45-85.
 • I. Blonskyi, V. Kadan, O. Shpotyuk, I. Dmitruk. Manifestations of sub- and superluminality in filamented femtosecond laser pulse in fused silica // Optics Communications 2009, v. 282, p. 1913-1917.
 • I.A.Pavlov, A.S.Rybak, A.M.Dobrovolskiy, V.M.Kadan, I.V.Blonskiy, Z.I.Kazantseva, I.A.Gvozdovskyy, "High-quality alignment of nematic liquid crystals using periodic nanostructures created by nonlinear laser lithography", Journal of Molecular Liquids, 267, 2018, pp.212-221
 • Dmytruk A., Dmitruk I,, Shynkarenko Y., Belosludov R., Kasuya A., "ZnO nested shell magic clasters as tetrapod nuclei", RSC Advances 7 (35), 2017, pp.21933–21942
 • I. Dmitruk, I. Blonskiy, P. Korenyuk, V. Kadan, M. Zubrilin, A. Dmytruk, O. Yeshchenko, A. Alexeenko, A. Kotko, "Optical recording in copper-silica nanocomposite", Applied Surface Science 302, 2014, pp.66-68
 • I. Pavlov, O. Tokel, S. Pavlova, V. Kadan, G. Makey, A. Turnali, Ö. Yavuz, "Femtosecond laser written waveguides deep inside silicon", Optics Letters 42, 2017, p.p. 3028-3031,