17 трав | 2024
Оголошується конкурс на здобуття премій імені видатних учених України у 2024 році

Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних учених України у 2024 році.

З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України.

* * *

1. У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь:

а) дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх постійної роботи;

б) окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України;

в) колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу, якщо більшість авторів працює в установах, передбачених підпунктом “б” цього пункту.

2. Право висунути роботи на здобуття іменних премій надається:

а) дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України;

б) науковим установам, закладам вищої освіти, дослідним лабораторіям і станціям, конструкторським бюро;

в) науково-технічним радам міністерств і відомств України;

г) науковим радам з проблем науки;

д) технічним радам промислових підприємств;

є) науковим та інженерно-технічним асоціаціям і товариствам.

3. Колектив, висунений на здобуття іменної премії, має включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим. Загальне число авторів не може перевищувати трьох осіб. До складу авторського колективу не включаються особи, які вже були раніше удостоєні цієї іменної премії.

4. На здобуття іменних премій можуть бути висунені:

 • наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не більше 5 років після їх опублікування;
 • винаходи й відкриття після їх впровадження.

5. Граничний термін подання роботи на конкурс 1 листопада 2024 р.

6. Організації та окремі особи, які висунули наукову працю на здобуття іменної премії, подають її до відповідного відділення НАН України на бланку організації з написом “На здобуття премії імені ...”:

а) опубліковану працю (серію праць) або матеріали про наукове відкриття (винахід);

б) анотацію, що включає наукову характеристику праці та висновки щодо її значення для розвитку науки і потреб держави;

в) копії авторських свідоцтв та посвідчень про відкриття;

г) у відповідних випадках документи про впровадження роботи (копії постанов, наказів, актів та довідок про техніко-економічні показники впровадження);

д) акти випробувань (для нових конструкцій машин, технологічних процесів тощо);

є) відгуки наукової громадськості, преси про роботу;

ж) детальну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок кожного члена авторського колективу у висунену на конкурс роботу. Довідка складається окремо на кожного автора і підписується керівником установи за місцем роботи автора та скріплюється гербовою печаткою;

з) біографічні відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, рік та місяць народження, спеціальність, почесне звання, вчений ступінь, вчене звання, посада, службова і домашня адреси, службовий та домашній телефони; ідентифікаційний код автора) у 2 примірниках, підписані ним, а їх відповідність засвідчена керівництвом і гербовою печаткою установи за місцем роботи, а також кольорове персональне фото 9 х 12 у паперовому та електронному вигляді.

Усі матеріали подаються у двох ідентично оформлених примірниках на адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України (телефони для довідок: (044) 239-64-24; (044) 239-64-63).

На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні Державної премії України, іменних премій НАН України і галузевих академій країн або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

Не приймаються на конкурс і збірники наукових праць більш ніж трьох авторів.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ТАКІ ПРЕМІЇ:

 1. Премія імені О.І.Ахієзера – за видатні наукові роботи в галузі теоретичної фізики та фізики плазми (Відділення ядерної фізики та енергетики).
 2. Премія імені О.О.Богомольця – за видатні наукові роботи в галузі фізіології та патофізіології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).
 3. Премія імені О.І.Бродського – за видатні наукові роботи в галузі теорії хімічної будови, кінетики і реакційної здатності (Відділення хімії НАН України).
 4. Премія імені В.Є.Лашкарьова – за видатні результати у галузі фізики напівпровідників та напівпровідникового приладобудування (Відділення фізики і астрономії НАН України).
 5. Премія імені В.М.Глушкова – за видатні досягнення в галузі кібернетики, загальної теорії обчислювальних машин і систем (Відділення інформатики НАН України).
 6. Премія імені О.М.Динника – за видатні наукові роботи в галузі механіки і машинобудування (Відділення механіки і машинознавства НАН України).
 7. Премія імені М.М.Доброхотова – за видатні наукові роботи в галузі металургії та матеріалознавства (Відділення матеріалознавства НАН України).
 8. Премія імені Д.К.Заболотного – за видатні наукові роботи в галузі мікробіології, вірусології, епідеміології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).
 9. Премія імені А.Ю.Кримського – за видатні наукові праці в галузі сходознавства (Відділення історії, філософії та права НАН України).
 10. Премія імені А.Ф.Прихотько – за видатні роботи в галузі лазерної фізики, оптики та кристалографії (Відділення фізики і астрономії НАН України);
 11. Премія імені І.П.Пулюя – за видатні роботи у галузі прикладної фізики.
 12. Премія імені Є.К.Лазаренка – за видатні результати в галузі мінералогіїї, кристалографії і петрографії (Відділення наук про Землю НАН України).
 13. Премія імені Ю.О.Митропольського – за видатні наукові роботи в теоріях диференціальних рівнянь, динамічних систем та нелінійних коливань (Відділення математики НАН України).
 14. Премія імені М.В.Остроградського – за видатні наукові роботи в галузі математики та математичних проблем механіки та фізики (Відділення математики НАН України).
 15. Премія імені О.О.Потебні – за видатні наукові роботи в галузі мовознавства, філософії, мови та народної творчості (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).
 16. Премія імені К.Д.Синельникова – за видатні роботи в галузі ядерної фізики (Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України).
 17. Премія імені В.І.Трефілова – за видатні роботи у галузі фізики міцності і пластичності матеріалів (Відділення матеріалознавства НАН України).
 18. Премія імені М.І.Туган-Барановського – за видатні наукові роботи в галузі економіки (Відділення економіки НАН України).
 19. Премія імені М.Г.Холодного – за видатні наукові роботи в галузі ботаніки, фізіології та екології рослин (Відділення загальної біології НАН України).
 20. Премія імені В.М.Хрущова – за видатні наукові роботи в галузі електроенергетики та електротехніки (Відділення енергетики та енергетичних технологій НАН України).
 21. Премія імені Д.Ф.Чеботарьова – за видатні роботи в галузі геронтології та геріатрії (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).
 22. Премія імені Ф.І.Шміта – за видатні наукові роботи в галузі мистецтвознавства і культурології (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).
 23. Премія імені Є.П.Федорова – за видатні роботи у галузі теоретичної та прикладної астрономії (Відділення фізики і астрономії НАН України).
 24. Премія імені М.К.Янгеля – за видатні досягнення в галузі прикладної і технічної механіки та ракетно-космічної техніки (Відділення механіки і машинознавства НАН України).
 25. Премія імені Ф.Г.Яновського – за видатні наукові роботи в галузі терапії, клінічної бактеріології та імунології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).