Заїка Світлана Олександрівна | IOP
Заїка Світлана Олександрівна

areas of experise
Resume

Період підготовки аспірантки 01.11.2021 – 31.10.2025 р.

Працює. Відділ фізичної електроніки Інститут фізики НАНУ.

Науковий керівник: д. ф.-м. н. Федорус О.Г.

Тема дисертації. Поверхнева дифузія, десорбція і фазові переходи в адсорбованих плівках міді та літію на грані (112) вольфраму.

Наукові публікації та тези конференцій

  1. Лобурець А.Т. Термодинаміка критичного стану перехідних металів:сучасний стан, проблеми і шляхи їх вирішення/А.Т. Лобурець, С.О. Заїка, О.Г. Федорус// Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна йуніверситетська наука: результати та перспективи», 09 грудня 2021 року – Полтава: Полтавськаполітехніка 2021. – С 130-133.
  2. ЛобурецьА.Т. Синергетика і процесисамоорганізації у двовимірнихсистемах / А.Т.Лобурець, І.О.Іваницька, С.О.Заїка // Хімія, біотехнологія, екологія та освіта: Збірникматеріалів VІ Міжнародноїнауково-практичноїінтернет-конференції (м. Полтава, 16-17 травня 2022 року). – Полтава,2022. – C. 28-32.
  3. Заїка С.О. Утвореннядвовимірних структурта кооперативніефекти в адсорбованихсубмоношаровихплівках: гіпотезий експерименти/ С.О. Заїка, А.Т. Лобурець // Тези 74-ї науковоїконференціїпрофесорів, викладачів, науковихпрацівників, аспірантів та студентівНаціональногоуніверситету«ПолтавськаполітехнікаіменіЮрія Кондратюка». Том 2. (Полтава,25 квітня – 21 травня 2022 р.) – Полтава: НаціональнийуніверситетіменіЮрія Кондратюка, 2022. – С. 422-423.
MAIN PUBLICATIONS