4 Jan | 2021

Провадження освітньої діяльності у Інституті фізики НАН України здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо - науковому рівні №1451 л від 07.10.2016 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Інституту фізики НАН України відповідно до Умов прийому до навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274.

Інститут фізики НАН України оголошує прийом до аспірантури на денне навчання у галузі знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» відповідно до ліцензії у межах ліцензованого обсягу. Ліцензований обсяг визначає максимальну кількість здобувачів, які можуть протягом одного календарного року (з 1 січня по 31 грудня) вступити на навчання, бути поновленому у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої освіти за відповідною освітньою програмою.

Організацію прийому вступників до аспірантури Інституту фізики НАН України здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує директор Інституту фізики НАН України, який є її головою. Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому до навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році та цих Правил прийому.

Усі питання, пов’язані зі вступом до аспірантури Інституту фізики НАН України, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях і оприлюднюються на офіційному веб-сайті інституту.

Рішення Приймальної комісії, прийняте у межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Інституту фізики НАН України.

Прийом в аспірантуру здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

Детальніше з правилами прийому можна ознайомитися за посиланням
Інститут фізики НАН України здійснює освітню діяльність у сфері вищої освіти на ІІІ освітньо-науковому рівні з галузі знань «10 – Природничі науки» та проводить на конкурсній основі набір до аспірантури з відривом від виробництва

за спеціальністю:
104 – «фізика та астрономія»

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту фізики НАН України такі документи:
  • Заяву про вступ до аспірантури з візою наукового керівника. До заяви бажано додати характеристику-рекомендацію з місця роботи або рекомендацію вченої ради вузу (факультету).
  • Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією, завірений за місцем роботи або навчання.
  • Витяг-рекомендацію з протоколу засідання вченої ради ВНЗ або факультету для вступу в аспірантуру.
  • Список опублікованих наукових праць і винаходів та їх ксерокопії. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.
  • Копію диплому про закінчення вищого навчального закладу.
  • Медичну довідку про стан здоров'я за формою N 086-у.
Документи приймаються до 10 вересня поточного року за адресою: 
03028, м. Київ,
проспект Науки, 46
Інститут фізики НАН України

Особи, які успішно склали вступні іспити, але не зараховані до аспірантури за результатами конкурсу, можуть бути зараховані на навчання поза конкурсом на умовах контракту за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

УЧБОВА ПРОГРАМА З ФІЗИКИ (для вступників в аспірантуру Інституту фізики НАН України)