9 Oct | 2018
NANO-2018 та «Іnnovation-2018» — з по­гля­дом на стра­тегію інно­ваційно­го роз­вит­ку

Шо­с­ту Міжна­род­ну науко­во-практич­ну кон­ференцію «На­нотех­нології та наноматеріали» (NANO-2018), яка відбу­лася в останні дні серпня, було при­свячено 100-річчю Національ­ної ака­демії наук Ук­раїни.

«На­нотех­нології та наноматеріали» — це сло­воспо­лучен­ня увірва­лося в наше жит­тя в останні десятиліття. З їхньою допомогою учені тво­рять дива, домагаються виз­нач­них успіхів у багатьох сфе­рах знань і сподіваються на ще більші пер­спективи в май­бут­ньо­му. То­му таку зацікав­леність у світі завжди вик­ликають форуми, на яких охоплюються різно­манітні теми, що сто­суються роз­вит­ку нанотех­нологій. Для наших уче­них важ­ливо було про­демон­струвати свої досяг­нен­ня та дізна­тися про кра­щий світовий досвід задля викорис­тан­ня його в Ук­раїні.

Ор­ганізаторами Міжна­род­ної кон­ференції (NANO-2018) ста­ли Консорціум Enterprise Europe Network (EEN – Ukraine), Інститут фізики НАН Ук­раїни та їхні партнери: Київський націо­нальний універ­ситет імені Та­раса Шевчен­ка, Тартуський універ­ситет (Ес­тонія), Ту­ринсь­кий універ­ситет (Італія), Універ­ситет П’єра та Марії Кюрі (Франція) та European Profiles A.E. (Греція).

У кон­ференції взяли участь науковці з універ­ситетів та дослідниць­ких інститутів з-понад 35 різних країн світу, а ще — представники видав­ничої ком­панії Springer, які, зок­рема, пре­зен­тували кни­гу за матеріала­ми NANO-2017.

Під час кон­ференції відбувся також Міжна­род­ний форум «Innovation-2018», що зазви­чай стає платфор­мою зустрічі інно­ваторів та винахідників, вироб­ників провідних інно­ваційних тех­нологій, засновників start-up та spin-off ком­паній з представниками підприємств – потенційних партнерів, зацікав­лених в інно­ваційних тех­нологіях, представниками тех­нологічних парків та міністерств, відповідальних за інно­ваційну політику в Ук­раїні, екс­пер­тами в еко­номічній галузі та кон­сультан­тами у сфері захис­ту інте­лек­туаль­ної власності.

Особ­лива ува­га на кон­ференції та на форумі була при­кута до Стра­тегії інно­ваційно­го роз­вит­ку Ук­раїни, до роз­роб­ки якої долучилися фахівці українських міністерств, науко­вих установ НАН Ук­раїни, Комітету Верхов­ної Ра­ди Ук­раїни з питань науки і освіти, На­уко­вого комітету при Кабінеті Міністрів Ук­раїни.

Дискусантів цікавили й більш гло­бальні теми, спрямовані на роз­виток нанотех­нологій у світі, зок­рема, напрям­ки роз­вит­ку нанонау­ки, пер­спективи засто­суван­ня окремих матеріалів, таких як гра­фен та інших вуг­лецеві, необхідність роз­ширен­ня переліку освітніх спеціаль­нос­тей з нанотех­нологій та наноматеріалів. Об­говорювали євро­пейсь­кий досвід та пер­спективи роз­вит­ку нанотех­нологій в інших країнах світу, місце нанотех­нологій в Євро­пейській про­грамі Horizon-2020.

Міжна­род­ний форум «Innovation 2018» відбу­вав­ся вже втретє. Се­ред його організаторів (крім уже назва­них вище) ста­ли також Торгово – про­мис­лова палата Ук­раїни, ТОВ «Но­ва Інтернаціональ­на Корпорація», Мініс­тер­ство закор­дон­них справ Ук­раїни, а також міжна­родні учасники — Тартуський універ­ситет (Ес­тонія), Ту­ринсь­кий універ­ситет (Італія), Універ­ситет П’єра та Марії Кюрі (Франція), Ли­тов­ский інно­ваційний центр VIESOJI ISTAIGA та European Profiles A.E. (Греція).

Го­ловною метою заходу була підтрим­ка інно­ваційної стратегії в Ук­раїні, висвітлення нових українських інно­ваційних роз­робок та сти­мулюван­ня представників малого та серед­ньо­го бізне­су до співпраці з наукою, роз­криття власного потенціалу та міжна­род­ної співпраці.

Під час форуму було представлено інно­ваційні тех­нології, про­екти, стартап – ком­панії. Інте­рес до «Іnnovation-2018» – виявили не тільки автори роз­робок та кре­а­тив­них ідей, а й засновники startup— та spin-off ком­паній, підприємства–потен­ційні партнери, представники тех­нологічних парків, екс­пер­ти та кон­сультан­ти.

Те­ми дис­кусійних дебатів, як на кон­ференції, так і на форумі, були різни­ми, але однією з голов­них залишалася тема інно­ваційної стратегії Ук­раїни.

«У нашій країні необхідно створити якісно нове законодав­че поле для регулюван­ня інно­ваційної діяльності», — зазна­чила під час дис­кусії на «Іnnovation-2018» генеральний дирек­тор дирек­торату інно­вацій та транс­феру тех­нологій МОН Дар’я Чайка. Во­на уточнила, що йдеть­ся про закла­ден­ня нових підходів у роз­вит­ку інно­вацій, транс­феру тех­нологій та підтрим­ки стартапів, а також унормуван­ня про­галин, аби винахідник, який бажає комерціалізувати свої роз­роб­ки, та підприємець, кот­рий хоче випус­кати інно­ваційну про­дукцію, мог­ли це зро­бити. Щоб вони мог­ли отримати знання, навич­ки, мали необхідну інфрас­т­рук­туру, чіткі «пра­вила гри» в пра­вовому полі. Са­ме на це спрямована Стра­тегія інно­ваційно­го роз­вит­ку Ук­раїни, над якою пра­цюють у Міністерстві освіти і науки Ук­раїни. Нині ця робота вий­ш­ла на фінішну пряму.

За­галом форум складав­ся з двох сесій та кон­кур­су стартап-про­ектів. У ньо­му взяли участь екс­пер­ти, винахідни­ки, вироб­ники інно­ваційної про­дукції, засновники startup- та spin-off ком­паній, акселератори інно­вацій­них про­ектів, представники тех­нологічних парків Іспанії, Литви, Хорватії, Болгарії та ін­ших країн. Під час сесій вони говорили про інно­ваційний роз­виток в Ук­раїні та світі, нові українські роз­роб­ки, більш тісні контакти представників бізне­су та їх спів­праці з 
наукою.

До фіналу кон­кур­су стартапів було відібра­но вісім команд, які мали мож­ливість пре­зен­тувати свої роз­роб­ки міжна­род­ному журі. Пе­ремож­цями ста­ли Олесь Гончар з Дніпровського націо­нального універ­ситету зі стартапом «Теплі стіни – енергоактив­на теп­лоізоляція будівель» та Де­нис Красніков зі стартапом «Ausweis.io – розум­ний доступ до об’єктів». Пе­реможці отримають TravelGrant від головно­го організатора заходу (Консорціум EEN-Ukraine) для представлен­ня своїх роз­робок на InvestForum-2018 (Halle, Germany).

За матеріалами газети "СВІТ"